Terms and conditions

General Terms and Conditions

GENERELLE VILKÅR FOR BESTILLING AV ARRANGEMENT

Disse generelle vilkårene ("Vilkårene") gjelder mellom Ørbn/4Service FS AS ("4Service"), og deg ("Kunden") for alle tjenester som ytes av 4Service når Kunden har bestilt leie av lokale, med eller uten losji/kost, f.eks. for konferanser ("Arrangement"). Ved å sende bestilling til 4Service har Kunden avtalt og akseptert Vilkårene.

  1. BESTILLING AV ARRANGEMENT

1.1 Bestilling av Arrangement skal gjøres skriftlig via online booking eller e-post, eller muntlig. 4Service skal bekrefte mottakelsen av en bestilling ved å sende en skriftlig bookingbekreftelse ("Bookingbekreftelse") til Kunden. Vilkårene i Bookingbekreftelsen skal ha forrang, dersom de avviker fra Vilkårene. 1.2 Ved bestilling av Arrangement skal Kunden gi opplysninger om firmanavn og adresse, mobil, betalingsmåte/fakturaopplysninger, samt ankomst og avreisetid. I bestillingen og/eller Bookingbekreftelsen skal Arrangementet beskrives med antall deltakere, datoer, priser og eventuelle tilleggstjenester fra 4Service til Kunden. 1.3 Eventuelle særlige frister for å oppgi opplysninger om antall deltagere, program, detaljer for oppmøte og bespisning, følger av Bookingbekreftelsen. Dersom 4Service ikke har mottatt nevnte opplysninger innen oppgitte frist kan ikke 4Service garantere at de bestilte tjenestene vil være tilgjengelig. Kunden vil i et slikt tilfelle ikke ha rett til å avbestille Arrangementet.

  1. PRISER / BETALING

2.1 Kunden er ansvarlig for hele Arrangementets kostnader. Hvis den enkelte deltaker skal betale deler separat, må dette godkjennes av 4Service. Hvis deltakere ikke kommer til bestilt losji/kost, medfører ikke dette rett til en reduksjon av prisen for Kunden. 2.2 Kunden skal betale Arrangementet forskuddsvis via faktura. 4Service forbeholder seg retten til å beregne renter dersom en faktura ikke blir betalt innen oppgitte forfallsdato, som normalt er 30 dager. Renter vil bli beregnet etter gjeldende lov om forsinkelsesrenter. 2.3 De avtalte priser er bindende for begge parter, 4Serivice forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor 4Services kontroll.

  1. ANSVAR FOR LOKALER OG EIENDELER

3.1 4Service er ikke ansvarlig for Kundens eiendeler som oppbevares i 4Services lokaler. Kunden må selv forsikre eiendeler som tas med til lokaler tilhørende 4Service og/eller Arrangement. 3.2 Kunden er ansvarlig for eventuelle skader Kunden selv eller deltagere påfører lokalene og/eller 4Services eiendeler. Alle former for oppheng på vegger/i tak skal oppfylle gjeldende brann- og sikkerhetskrav. Dette skal godkjennes på forhånd av 4Service. 4. AVBESTILLING / UTSETTELSE 4.1 Avbestilling skal skje skriftlig til 4Service. 4.2 Utsettelse av Arrangement kan kun skje ved skriftlig godkjennelse fra 4Service. Dersom 4Service godkjenner utsettelse av Arrangement er Kunden forpliktet til å betale alle merkostnader og/eller tap som 4Service blir påfør som følge av utsettelsen.

4.3 Avbestilling for grupper opp til 20 personer

i. Skriftlig avbestilling må gjøres senest 14 dager før ankomst for å unngå gebyr. ii. Reduksjon i antall kan gjøres frem til 7 dager før ankomst med maks 10 % av opprinnelig antall. iii. Dersom det ikke er avbestilt i henhold til ovenstående betingelser debiteres Kunden 100 % av Arrangementet, samt er skyldig å betale kompensasjon til 4Service for eventuelle utgifter/omkostninger 4Service har hatt i forbindelse med planlegging av Arrangement.
iv. Bestilling foretatt samme dag som ankomstdagen, og som ikke benyttes, faktureres i sin helhet.

4.4 Avbestilling for grupper 21 til 60 personer

i. Skriftlig avbestilling må gjøres senest 30 dager før ankomst for å unngå gebyr. ii. Reduksjon i antall kan gjøres frem til 7 dager før ankomst med maks 10 % av opprinnelig antall. iii. Dersom det ikke er avbestilt i henhold til ovenstående betingelser debiteres bestiller 100 % av avtalte tjenester samt er skyldig å betale kompensasjon til 4Service for eventuelle utgifter/omkostninger 4Service har hatt i forbindelse med planlegging av Arrangement.

4.5 Avbestilling For grupper 61 til 200 personer

i. Skriftlig avbestilling må gjøres senest 60 dager før ankomst for å unngå gebyr. ii. Reduksjon i antall kan gjøres frem til 14 dager før ankomst med maks 10 % av opprinnelig antall. iii. Dersom det ikke er avbestilt i henhold til ovenstående betingelser debiteres bestiller 100 % av avtalte tjenester samt er skyldig å betale kompensasjon til 4Service for eventuelle utgifter/omkostninger 4Service hatt forbindelse med planlegging av Arrangement.

  1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

5.1 4Service behandler personopplysninger om Kunden og deltagere ved avholdelse av Arrangement for å oppfylle kontrakten mellom 4Service og Kunden. 4Service er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til Arrangement. Behandling av personopplysninger gjøres i henhold til 4Services personvernerklæring tilgjengelig på =link

  1. FORCE MAJEURE:

6.1 Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, slik som, men ikke begrenset til streik, lockout, brann, epidemi, pandemi etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene til partene, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

  1. TVISTER

7.1 Alle tvister som måtte oppstå mellom Kunden og 4Service i henhold til disse Vilkår og/eller Bookingbekreftelse skal behandles etter norsk rett. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet skal Oslo tingrett være eksklusivt verneting, med unntak for preseptoriske regler i forbrukerforhold.